top of page

Finansiering

Plassen Miljøtun er organisert som eit burettslag,med 5 par/singel-boligar og 3 familieboligar.

Prosjektet blir finansiert med 25% eigenandel og 75% lån i Husbanken, lågaste rente i marknaden.


1 andel par/singel-bolig = eige hus + 1/8 av gode felles areal.


1 andel fam.bolig = eige hus + 1/8 av gode felles areal.


Garden gir fri tomtegrunn og bruk av 47DK innmark og utmark. Nokre nødvendige investeringar, solceller, eige vassanlegg og eigen kloakk, sikrar låge driftsutgifter.

bottom of page